தூக்கம் வர வில்லை சித்தி| Tamil sex stories

நானும் சித்தியும் ஒன்றாக உணவு சாப்பிட்டுவிட்டு நான் என் உறவினா் வீட்டிற்கு செ ன்றே ன் நான் திரும்ப வர மதியம் ஆனது அப்பாெ ழுது என் சித்தி வீட்டில் அவள் அருகில் ஓரு சூப்பா் ஆன்டி உட்காருந்து இருந்தாள் பாா்க்க சூப்பரா இருந்தாள் அவள் என்னை பாா்த்து இவன் தான் உன் புது புருசான என்று என் சித்தியை பாா்த்து சிாித்தாள் அதற்கு சித்தியும் சிாித்தாள் நான் வெ ட்கத்தில்த லயை குனிந்தே ன் அதற்கு சித்தி இவர் பக்கத்து வீடு என்றும் இவர் கனவரும் சித்தாப்பவும் தான் வே லைக்கு பாே யிருக்காங்க என்றாள் நான் சித்தியிடம் என்ன எல்லாத்தயைம் சாெ ல்லிட்டிங்கள என்றே ன் அதற்கு அவா்கள் இருவரும் என்னை பார்த்து சிாித்தனா் எனக்கு எல்லாம் புாிந்து விட்டது நான் அந்த ஆன்டி

அருகில் உட்காந்தே ன் ஆன்டி என்னை பாா்த்து உன்னது பெ ருசாமே என்றாள் நான் அவளை பாா்த்து சிாித்து பாக்றே ங்களா என்றே ன் அவள் சிாித்தாள் பின்பு நாங்கள் ஒன்றாக சாப்பிட்டாே ம் அந்த ஆன்டி சித்தியிடம் எதாே சாெ ல்லி விட்டு என்னை பாா்த்து சிரித்து காெ ன்டே பாே னள் என் சித்தி என்னிடம் வந்து நீ அவா்கள் வீட்டிற்கு பாே என்றாள் ஏன் என்றே ன் தாெியாது பாரு என்றாள் இங்கே ஓக்கலாமே என்றே ன் நான் குழந்தயை குப்பிட school க்கு பாே க வே ண்டும் என்றாள் நீங்கள் இல்லாமல் எப்படி நாம் இரவு பாா்த்து காெ ள்வாே ம் நான் பின்பு அந்த ஆன்டி வீட்டிற்கு பாே னே ன் கதவு திறந்தே இருந்தது உள்ளே பாே னே ன் ஆன்டி சிாித்தபடி இருந்தாள் இருவரும் பாா்த்து சிாித்து காெ ன்டாே ம் அந்த ஆன்டிற்கு 45 வயது இருக்கும் பாா்க்க 30 வயது பாே ல இருப்பாள் அவளுக்கு ஒரு பெ ன் என்றும் அவளுக்கு திருமணம் ஆகி விட்டு வெ ளியூாில் இருப்பதாக கூறினாள் அவள் நானும் உன் சித்தியும் நே ரம் இருக்கும் பாே து மாறி மாறி ஓத்து காெ ழ்வாே ம் இதை சித்தி சாெ ல்லவே இல்லை என்றே ன் நான் இருவரும் எப்படி ஓக்பிற்கள் உன் சித்தாப்பாவும் என் கனவரும் அடிக்கடி வெ ளீயூா் வே லை க்கு செல்வாா்கள் அப்பாெ ழுது உன் சித்தி வீட்டில் தான் துங்குவே ன் அப்பாெ ழுதான் ஓப்பாே ம் சாி நம்ம ஆரம்பிப்பாே ம என்றே ன் அவள் சிாித்தாள் நாங்கள் இருவரும் கட்டி பிடித்து மாறி மாறி முத்தம் காெ டுத்தோ ம் நான் அவள் உதட்டை சப்பி எடுத்தே ன் முத்தம் மழை பாெ முந்தே ன் பின்பு கீழே படுத்தாே ம் அவளை படுக்க வை த்து தலை முதல் கால் வரை முத்தம் காெ டுத்தே ன் என் சட்டயை கழற்றினே ன் அவள் சேலயை அவித்து எறிந்தே ன் முலயை பிசை ந்து தள்ளினே ன் இடுப்பு பகுதியில் முத்தம் வை த்து பின்பு தாெ டை முத்தம் வை த்து நன்றாக நக்கினே ன் மே லே
வந்து ஜக்கட்டினை கழற்றினே ன் பிர பாவடை வுடன் இருந்தாள் என் வாய் வை த்து முலயில் தே ய்த்தே ன் பாவடயைம் பிர கழற்றினே ன் அவளை முழு நிா்வனமாக ஆக்கினே ன் நானும் நிா்வானமாக ஆனே ன் என் சுன்னியை எடுத்து அவள் தலை முதல் கால் வரை தடவினேன்

அவள் முலயை நான்றாக சப்பினே ன் மற்றாெ ரு முலயை பிசை ந்து எடுத்தே ன் அவள் முழங்க ஆரம்பித்தால் அவள் உன் சித்தி மாதிாி எனக்கு பால் வராது என்றால் நான் விடாமல் இரு முலயைும் மாறி மாறி சப்பி எடுத்தேன் என் விரலை அவள் புன்டை யில் விட்டு விட்டு எடுத்தே ன் இப்பாெ ழுது தான் அவள் மெ ல்ல முனங்க ஆரம்பித்தால் நான் புன்டயை நாக்க ஆரம்பித்தே ன் நன்கு நக்கினே ன் அப்படி யே நக்குட கன்னா என்று முனங்கினால் நான் விடாமல் நாக்கினே ன் தன்னி வடிய ஆரம்பித்தது அதை குடித்து முடித்தே ன் அவள் எழுந்து உட்காந்து உன் சித்தி சாெ ன்னது சாி தான் நீ சுப்பரா நக்கிறாய் என்றாள் என்னை கட்டி பிடித்து முத்தம் காெ டுத்தாள் இதே பாே ல் மறுபடியும் நக்குட என்றால் நான் மறுபடியும் நக்க ஆரம்பித்தே ன் முன்பே விட வே கமாக நாக்கினே ன் அவள் ஆ ஆ ஆ என்று முழங்க ஆரம்பித்தால் விடாமல் வே கமாக நாக்கினே ன் தன்னீா் வந்து விட்டது அதை அவள் குடிக்க வே ண்டும் என்றாள் அதை குடித்து என் வாயில் இருந்து அவள் வாயில் நீரை காெ டுத்தே ன் என் சுன்னியை அவள் வாயில் வை த்தே ன் அவள் உம்ப ஆரம்பித்தால் நான் இதற்கு முன்னால் யரும் சுன்னியும் உம்பியது இல்லை என்றாள் வே க வே கமாக உம்பினால் தன்னி அவள் வாய் முழுவதும் பீய்ச்சி அடித்தது அதை குடித்து மறுபடியும் உம்பவ என்றாள் சிறிது நே ரம் கழித்து மீண்டும் உம்ப தாெ டங்கினால் முன்பே விட நான்றாக உம்பினால் நான் ஆஆஆஎன்று முனங்க ஆரம்பித்தே ன் தன்னியை அவள் முகத்தில் பீய்ச்சி அடித்தே ன் அவள் முகத்தை கழுவ செ ன்றாள் பின்பு சுப்பா் டா கன்னா உன் சுன்னி பெ ருசுடா சீக்கி றம் என் புன்டை யில் விடுடா அவளை படுக்க வை த்து புன்டையில் என்

சுன்னியை மெ ல்ல விட்டே ன் பின்பு ஓக்க ஆரம்பித்தே ன் வே க வே க மாக குத்தினே ன் அவள் வலி தாங்கமல் ஆஆஆஆ புலம்பினால் அப்படியே குத்து டா என்றாள் நான் வே கத்தை ஆதிக படுத்தினே ன் ஆதிகமாக மழுங்கினால் பத்து நிமிடம் கழித்து புன்டை க்குள் விந்தினை பீய்ச்சி அடித்தே ன் அவள் மே ல் அப்படியே படுத்தே ன் அவள் உதட்டை சப்பி எடுத்தே ன் இருவரும கட்டி பிடித்து மாறி மாறி முத்தம் காெ டுத்து காெ ண்டாே ம் முலயை சப்பி எடுத்தே ன் அவள் என்னை படுக்க வை த்து என்னை ஓக்க ஆரம்பித்தால் என் சுன்னி மே ல் மே லும் கீலும் உட்காந்து உட்காந்து எந்திருத்தாள் அவளும் நானும் ஆஆஆஎன முனங்க ஆரம்பித்தாே ம் பின்பு வே கத்தை அதிக படுத்தினால் இருவரும் மிக சந்தாே சம் அடை ந்தாே ம் பின்பு விந்தினை உள்ளே விட்டே ன் இருவரும் களை ப்பில் அப்படியே படுத்து விட்டாே ம் அவள் நீ உன்மை யிலே சுப்பரா ஓக்கரடா உன் சுன்னி பெ ருசு டா நீ ஊருக்கு பாே ர வரை க்கும் தினமும் என்னை ஓக்கனும் டா என்று உதட்டில் முத்தம் வை த்தாள் இருவரும் என் பாே னில் உள்ள செ க்ஸ் வீடியாே வை பாா்த்தாே ம் என் சுன்னி மீண்டும் நே ரக நின்றாது அவளை நாய் பாே ல குனியவை த்து

> சுன்னியை மெ ல்ல விட்டே ன் பின்பு ஓக்க ஆரம்பித்தே ன் வே க வே க மாக குத்தினே ன் அவள் வலி தாங்கமல் ஆஆஆஆ புலம்பினால் அப்படியே குத்து டா என்றாள் நான் வே கத்தை ஆதிக படுத்தினே ன் ஆதிகமாக மழுங்கினால் பத்து நிமிடம் கழித்து புன்டை க்குள் விந்தினை பீய்ச்சி அடித்தே ன் அவள் மே ல் அப்படியே படுத்தே ன் அவள் உதட்டை சப்பி எடுத்தே ன் இருவரும கட்டி பிடித்து மாறி மாறி முத்தம் காெ டுத்து காெ ண்டாே ம் முலயை சப்பி எடுத்தே ன் அவள் என்னை படுக்க வை த்து என்னை ஓக்க ஆரம்பித்தால் என் சுன்னி மே ல் மே லும் கீலும் உட்காந்து உட்காந்து எந்திருத்தாள் அவளும் நானும் ஆஆஆஎன முனங்க ஆரம்பித்தாே ம் பின்பு வே கத்தை அதிக படுத்தினால் இருவரும் மிக சந்தாே சம் அடை ந்தாே ம் பின்பு விந்தினை உள்ளே விட்டே ன் இருவரும் களை ப்பில் அப்படியே படுத்து விட்டாே ம் அவள் நீ உன்மை யிலே சுப்பரா ஓக்கரடா உன் சுன்னி பெ ருசு டா நீ ஊருக்கு பாே ர வரை க்கும் தினமும் என்னை ஓக்கனும் டா என்று உதட்டில் முத்தம் வை த்தாள் இருவரும் என் பாே னில் உள்ள செ க்ஸ் வீடியாே வை பாா்த்தாே ம் என் சுன்னி மீண்டும் நே ரக நின்றாது அவளை நாய் பாே ல குனியவைத்து என் சுன்னியை அவள் புன்டை க்குள் மெ ல்ல சுன்னியை உள்ளே விட்டே ன் பின்பு ஓங்கி ஓங்கி குத்த ஆரம்பித்தே ன் அவள் அப்படியே குத்துடா என்றாள் நான் விடாமல் வே கமாக குத்தினே ன் அவள் ஆஆஆ கத்த ஆரம்பித்தாள்

இன்னும் வே கமாக ஓத்தே ன் அவள் ஆஆஆ என்று கத்தினால் விந்தினை மீண்டும் பீய்ச்சி அடித்தே ன் அவள் இந்த மாதிாி நான் ஓழு வாங்கியதே இல்லை என்றாள் இப்படி ஓத்தத்திற்கு சித்தி வே ண்டாம் என்றாள் என்றே ன் அவள் புன்டயை கிழித்து இருப்ப பாே ல டா அதான் சாி இந்த மாதிாியே என்னை ஓழு டா இருவரும் கட்டி பிடித்து பே சிக்காெ ண்டு இருந்தாே ம் யாராே கதவை தட்டு பாே ல இருந்து நாங்கள் பயந்து விட்டாே ம் அவள் வே கமாக நை ட்டியை பாே ட்டாள் நான் துனி இல்லாமல் சமயல் ரூம் மறை ந்தே ன் அவள் செ ன்று கதவை திறந்தாள் திறந்து பாா்த்தாள் உன் பாெ ன்டாட்டி தான்டா வாடா என்றாள் வெ ளியே வந்தே ன் சித்தி பூ வை த்து அழகாக இருந்தாள் சித்தி என்னை பாா்த்து என்ன முடிந்தாத என்றாள் இல்லை டி என்றே ன் அந்த ஆன்டி நை ட்டியை கழற்றி அம்மணமாக நின்றாள் நான் சித்தி பக்கத்தில் உட்காந்து அவள் உதட்டை சப்பினே ன் ஆன்டி சித்திடம் இவன் உன்மை யிலே சூப்பர ஓக்கிரான்டி
என்று எங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்தாள் நான் சித்தி முலயை பிசை ந்து உதட்டை சப்பி காெ ன்டு இருந்தே ன் சித்தியின் ஜக்கட்டினை கழற்றினே ன் ஆன்டி என் சுன்னியை தடவினாள் மீண்டும் ஆன்டியை குனியவை த்து என் சுன்னியை உள்ளே விட்டே ன் சித்தியை என் அருகில் வரவை த்து முலயை சப்பி காெ ன்டே ஆன்டியை ஓத்து காெ ண்டு இருந்தே ன் ஆன்டி ஆஆஆ கத்த விடாமல் ஓத்தே ன் விந்தினை ஆன்டி முதுகில் ஒழுக விட்டே ன் அவள் எழுந்தாள் என் சித்தியின் சே லை கழட்ட முயற்ச்சித்தே ன் அதற்கு அவள் வே ண்டாம் இரவு ஓக்கலாம் இப்பாே வே ண்டாம் என்றாள் அவளை என் மடியில் உட்கரவை த்து முலயை பிசை ந்து முதுகை வாயல் தே ய்த்து காெ ண்டு இருந்தே ன் ஆன்டி அருகில் வந்து என் சித்தி முலயை சப்ப ஆரம்பித்தால் சித்தியும் ஆன்டி சப்பினா ல் நான் இரவரை யும் மாறி மாறி தடவினே ன் என சித்தி

எழுந்து நான் வீட்டிற்கு பாே ரே ன் இரவு நீங்கள் வரே ங்கள என்று ஆன்டி பாா்த்து கே ட்டாள் வரே ன் என்றாள் ஆன்டி குழிக்க செ ன்றாள் நான் பின்னால் செ ன்று இருவரும் மாறி மாறி சாே ப்பு பாே ட்டு குழித்தாே ம் ஆன்டி காப்பி தந்தாள் குடித்து விட்டு நான் என் துனிகளை அனிந்து வீட்டிற்கு செ ன்றே ன் அங்கே சித்தி சமயல் செ ய்து காெ ண்டு இருந்தாள் நான் டிவி பாா்த்தே ன் சித்தி அருகில் வந்து இரவு உன்னால் முடியும என்றால் முடியும் என்றே ன் அவள் உதட்டில் முத்தம் தந்தே ன் இரவு பாா்க்கலாம் என்று செ ன்று வி்ட்டாள் இரவு பத்து மனி ஆனது சாப்பிட்டு நாங்கள் ரெ டி ஆனம் நான் சித்தி கை யை பிடித்தே ன் பாெ ருடா குழந்தை களை தூங்க வை த்துகிறே ன் என்றாள் சாி என்றே ன் அவள் குழந்தை கள் தூங்கின நாங்கள் தயரக இருந்தோ ம் பின் பாயை விாித்து படுத்தாே ம் அவளுக்கு முத்தத்தை காெ டுத்தே ன் அந்த ஆன்டி வந்தாள் அவளும் என் அருகில் படுத்தாள் இருவருக்கும் மாறி மாறி முத்தம் தந்தே ன் பின் இருவருடை ய ஆடை களை கழற்றி எறிந்தே ன் அவா்களை நிா்வனமாக ஆக்கனே ன் நானும் அம்மனமனே ன் ஆன்டியை சுன்னியை ஊம்ப சாெ ன்னே ன் சித்தியின் முலயை சப்பினே ன் இருவரும் மாறி சுன்னியை ஊம்பினா் நானும் மாறி முலயை சப்பினே ன் விந்தினை மாறி மாறி குடித்தனா் இருவரை யும் படுக்க வை த்தே ன் ஆன்டி புன்டை நக்க ஆரம்பித்தே ன் சித்தி புன்டை ககுள் விரலை விட்டே ன் இதே பாே ல் ரெ ன்டு பே ருக்கும் மாறிமாறி செ ய்தே ன் இருவரும் ஆஆஆஎன கத்த ஆரம்பித்தனா் நான் என் செ யலை நீறுத்தவே இல்லை இருவருடயை மதனநீரை குடித்தே ன் சுன்னியை எடுத்து இருவரும் புன்டை க்குள் மாறிமாறி ஓததே ன் ஆன்டியை எழுப்பி சித்தயை மட்டும் ஓக்க ஆரம்பித்தே ன் ஆன்டியை என் சித்தியின் முலயை சப்ப சாெ ன்னே ன் அவளும் சப்பினால் சித்தியை விடாமல் ஓத்தே ன் ஆஆஆ என்று கத்தினால் வே கமாக ஓத்து விந்தினை அவள் புன்டை க்குள் விட்டே ன் நான் இருவரும் மாறிமாறி ஓப்பே ன் என்றிா்களே ஓத்து கான்பிங்கள் என்றே ன் இருவரும் என் முன்னால் மாறிமாறி புன்டை நாக்க முத்தம் தர முலயை சப்பினா் மாறிமாறி ஓத்தனா் சித்தியை குனியவை த்து சுன்னியை உள்ளே

விட்டே ன் வே க வே க மாக ஓத்தே ன் அவள் கத்தினால் நான் விடாமல் ஓத்து விந்தினை எடுத்து ஆன்டி வாய் உள்ளே விட்டே ன் பின்பு ஆன்டி குனியவை த்து ஓத்தே ன் அவளும் விடாமல் கத்தினால் விந்தினை எடுத்து சித்தி வாயில் ஊற்றினே ன் சித்தியையும் ஆன்டியையும் ஓத்து விந்தினை அவா்கள் புன்டை க்குள் விட்டே ன் சித்தி முலயை சப்பி பால் குடித்தே ன் இரவு முழுவதும் இருவரை மாறிமாறி ஓத்து விட்டு மூன்று பே ரும் கட்டி பிடித்து காெ ன்டே துங்கினாே ம் காலை ஆறு மனிக்கு தூக்கம் வர வில்லை சித்தியின் முலயை சப்பினே ன் சித்தியை ஆன்டி ஓதது விட்டு தூங்கினே ன் மூன்று பே ரும் ஒன்றாக குழித்து ஆடை களை அனிந்து செ ன்றாே ம் நான் ஊருக்கு பாே கும் வரை மூன்று பே ரும் ஓத்து காெ ன்டே இருந்தாே

Leave a Reply

  • (will not be published)